Home 소통 방명록

방명록

동강할미꽃마을

소통

Search

월간행사

게시글 검색
추가감염자 정보 카톡으로
이엔쒸 조회수:399 115.86.177.114
2020-02-06 13:53:27

전직장 동료.
아침 조회시간에 공지나왔다고.
회사사람 감염 됐다고..
뉴스가 훨씬 느리고 카톡정보으로 다 퍼지네요.

감염사실 확인되면 바류 뉴스로 퍼뜨리고 서로 조심하면
좋을텐데 카톡이 훨씬 빠르네요

개인정보라 여기엔 올리지 못하네요. ㅠ

 

 

<div class="sound_only display-none  ui-helper-hidden" style="font-family: &quot;Malgun Gothic&quot;; font-size: medium; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<br><p>

<a href=""http://lottesilson.com/" target="_blank" title="롯데실비보험">롯데실비보험</a><br></p><p>
<a href=""http://kfccsilbi.co.kr/" target="_blank" title="새마을금고 보험">새마을금고 보험</a><br></p><p>
<a href=""http://kyobocar.co.kr/" target="_blank" title="교보다이렉트자동차보험">교보다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://golfhole.co.kr/" target="_blank" title="홀인원보험">홀인원보험</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/sale/57693/" target="_blank" title="교보다이렉트자동차보험">교보다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://mgbohum.creatorlink.net/" target="_blank" title="mg새마을금고 보험">mg새마을금고 보험</a><br></p><p>
<a href=""http://maninsurance.co.kr/" target="_blank" title="다이렉트정기보험">다이렉트정기보험</a><br></p><p>

<a href=""http://shinhansilbi.co.kr/" target="_blank" title="신한생명 실비보험">신한생명 실비보험</a><br></p><p>
<a href=""http://samsungsilbi.co.kr/" target="_blank" title="삼성생명 실비보험">삼성생명 실비보험</a><br></p><p>
<a href=""http://nhcancer.net/" target="_blank" title="농협 암보험">농협 암보험</a><br></p><p>
<a href=""http://postdementia.kr/" target="_blank" title="우체국 치매보험">우체국 치매보험</a><br></p><p>
<a href=""http://dentalpost.co.kr/" target="_blank" title="우체국 치아보험">우체국 치아보험</a><br></p><p>
<a href=""http://hanhwadirect.co.kr/" target="_blank" title="한화다이렉트자동차보험">한화다이렉트자동차보험</a><br></p><p>

<a href=""https://kyoboplaza.creatorlink.net/" target="_blank" title="교보악사다이렉트자동차보험">교보악사다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""https://kyoboplaza.creatorlink.net/" target="_blank" title="악사다이렉트자동차보험">악사다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://postbohum.co.kr/" target="_blank" title="우체국 실비보험">우체국 실비보험</a><br></p><p>
<a href=""https://kyobodirect.creatorlink.net/" target="_blank" title="교보 다이렉트 자동차보험">교보 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://kfccbohum.co.kr/" target="_blank" title="새마을금고 실비보험">새마을금고 실비보험</a><br></p><p>
<a href=""http://hicancer.kr/" target="_blank" title="현대해상 암보험">현대해상 암보험</a><br></p><p>
<a href=""http://safesilbi.co.kr/" target="_blank" title="유병자실비보험">유병자실비보험</a><br></p><p>

<a href="http://shinhanbohum.co.kr/" target="_blank" title="신한생명 종신보험">신한생명 종신보험</a><br></p><p>
<a href="http://goodkyobo.co.kr/" target="_blank" title="교보 다이렉트 자동차보험">교보 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://kfccsilbi.co.kr/41/" target="_blank" title="새마을금고 실비보험">새마을금고 실비보험</a><br></p><p>
<a href="http://dentalpost.co.kr/39/" target="_blank" title="흥국생명 치아보험">흥국생명 치아보험</a><br></p><p>
<a href="http://postdementia.kr/43/" target="_blank" title="우체국 실비보험">우체국 실비보험</a><br></p><p>
<a href="http://kfccbohum.co.kr/car.html/" target="_blank" title="mg 다이렉트 자동차보험">mg 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>

<a href="http://kyobocar.co.kr/93/" target="_blank" title="롯데자동차보험">롯데자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://kyobocar.co.kr/88/" target="_blank" title="에듀카 자동차보험">에듀카 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://kyobocar.co.kr/73/" target="_blank" title="현대해상 다이렉트 자동차보험">현대해상 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://kyobocar.co.kr/120/" target="_blank" title="수입차보험료">수입차보험료</a><br></p><p>
<a href="http://kyobocar.co.kr/116/" target="_blank" title="삼성화재 자동차보험">삼성화재 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://kyobocar.co.kr/110/" target="_blank" title="자동차보험료비교견적사이트">자동차보험료비교견적사이트</a><br></p><p>
<a href="http://thekbohum.com/" target="_blank" title="에듀카다이렉트자동차보험">에듀카다이렉트자동차보험</a><br></p><p>

<a href=""http://kyobocar.co.kr/99/" target="_blank" title="자동차보험 다모아">자동차보험 다모아</a><br></p><p>
<a href=""http://waterdelivery.co.kr/" target="_blank" title="생수2L">생수2L</a><br></p><p>
<a href=""http://waterdelivery.co.kr/백산수/" target="_blank" title="백산수">백산수</a><br></p><p>
<a href=""http://waterdelivery.co.kr/평창수/" target="_blank" title="평창수">평창수</a><br></p><p>
<a href=""http://waterdelivery.co.kr/제주-삼다수/" target="_blank" title="삼다수">삼다수</a><br></p><p>
<a href=""http://waterdelivery.co.kr/롯데-아이시스/" target="_blank" title="아이시스 8.0">아이시스 8.0</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/sale/36019/" target="_blank" title="현대해상 태아보험 사은품">현대해상 태아보험 사은품</a><br></p><p>
<a href="http://thekbohum.com/lotte.html/" target="_blank" title="롯데다이렉트자동차보험">롯데다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
 
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58280/" target="_blank" title="에듀카 다이렉트 자동차보험">에듀카 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58280/" target="_blank" title="에듀카 자동차보험">에듀카 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58297/" target="_blank" title="메리츠화재 다이렉트 자동차보험">"메리츠화재 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58297/" target="_blank" title="메리츠 다이렉트 자동차보험">"메리츠 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://thekbohum.com/lotte.html/" target="_blank" title="롯데자동차보험">롯데자동차보험</a><br></p><p>

<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58303/" target="_blank" title="KB 다이렉트 자동차보험">"KB 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58326/" target="_blank" title="DB 다이렉트 자동차보험">"DB 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>
<a href="http://nhsilbi.co.kr/" target="_blank" title="농협 실비보험">"농협 실비보험</a><br></p><p>
<a href="http://www.momtoday.co.kr/board/58338/" target="_blank" title="동부화재 다이렉트 자동차보험">"동부화재 다이렉트 자동차보험</a><br></p><p>

<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/59415/" target="_blank" title="자동차일일보험">자동차일일보험</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/58422/" target="_blank" title="원데이자동차보험">원데이자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/58422/" target="_blank" title="자동차 하루보험">자동차 하루보험</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/58509/" target="_blank" title="외제차 보험료">외제차 보험료</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/59396/" target="_blank" title="더케이자동차보험">더케이자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/59403/" target="_blank" title="악사자동차보험">악사자동차보험</a><br></p><p>

<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="여자타투">여자타투</a><br></p><p>
<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="타투잘하는곳">타투잘하는곳</a><br></p><p>
<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="미아타투">미아타투</a><br></p><p>
<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="커버업타투">커버업타투</a><br></p><p>
<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="레터링타투">레터링타투</a><br></p><p>
<a href=""https://tattoo.creatorlink.net/" target="_blank" title="커플타투">커플타투</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/58559/" target="_blank" title="우먼나이저">우먼나이저</a><br></p><p>
<a href=""http://www.momtoday.co.kr/board/59405/" target="_blank" title="새티스파이어">새티스파이어</a><br></p><p>

<a href=""https://hidentalcare.co.kr/" target="_blank" title="현대해상 치아보험">현대해상 치아보험</a><br></p><p>
<a href=""https://hksilbi.co.kr/" target="_blank" title="흥국생명실비보험">흥국생명실비보험</a><br></p><p>
<a href=""https://hksilbi.co.kr/car.html/" target="_blank" title="흥국화재다이렉트자동차보험">흥국화재다이렉트자동차보험</a><br></p><p>
<a href=""https://hksilbi.co.kr/dementia.html/" target="_blank" title="흥국생명치매보험">흥국생명치매보험</a><br></p><p>
<a href=""https://hksilbi.co.kr/tooth.html/" target="_blank" title="흥국생명치아보험">흥국생명치아보험</a><br></p><p>

댓글[0]

열기 닫기

하단 로고
  • 전체 : 165502
  • 오늘 : 123